தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள்

தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள்

Watch Video

உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் எதிர்கொள்ளும்போது, நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? புகார் செய்வீர்களா அல்லது கவலைப்படுவீர்களா? நீங்கள் செய்யவேண்டியது ஒரே ஒரு காரியம் மட்டுமே. அது என்னவென்று கண்டுபிடியுங்கள்!