தேவன் உங்களை உயர்த்துவார்

தேவன் உங்களை உயர்த்துவார்

Watch Video

நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை, இயேசு கிறிஸ்துவை உயர்த்தியது போல் கர்த்தர் உங்களையும் உயர்த்தி, பூமியில் உங்களுக்கு கனத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் தருவார். அது எப்படி என்பதை இன்றைய செய்தியிலிருந்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.