பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோசத்தினால் நிரம்பிடுங்கள்!

பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோசத்தினால் நிரம்பிடுங்கள்!

Watch Video

Every good and perfect gift is from above. When you ask God to fill you, He will open the doors of heaven for you and will bless you with His perfect gifts from above. God's blessing will be poured on you as you tune into today's message.