ஜெபியுங்கள்! துதியுங்கள்! நன்றி சொல்லுங்கள்!

ஜெபியுங்கள்! துதியுங்கள்! நன்றி சொல்லுங்கள்!

Watch Video

நன்றியுணர்வு நிரம்பிய இருதயத்தை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். நன்றியைத் தொடர்ந்து வரும் ஆசீர்வாதங்களை இந்த நாளின் தியானம் வெளிப்படுத்தும்.