நித்திய வாழ்வாகிய பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

நித்திய வாழ்வாகிய பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Watch Video

If you spend time with the Lord, your time will be rewarding. You will not just get eternal rewards but also honour and blessing on earth. Find how from today's blessing message.