உங்கள் உறுப்புகளை தேவன் இன்று உயிர்ப்பிப்பார்

உங்கள் உறுப்புகளை தேவன் இன்று உயிர்ப்பிப்பார்

Watch Video

ஈஸ்டர் வாழ்த்துக்கள்! இன்று கர்த்தர் உங்களுக்காக உற்சாகமளிக்கும் வார்த்தைகளை வைத்திருக்கிறார். இன்று நீங்கள் முழுமையாக உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டு குணமடைவீர்கள். தேவ செய்தியை கேட்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள்.