தேவன் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார்

தேவன் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார்

Watch Video

அந்தகாரம் உங்களை மூடுவதற்கு முயற்சிக்கலாம். ஆனாலும் நீங்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை. தேவன் உங்களுடன் இருக்கிறார். இன்றைய செய்தி இதைக் குறித்து விரிவாக விளக்குகிறது.