கனி தரும் வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி?

கனி தரும் வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி?

Watch Video

உங்கள் வாழ்க்கை கனியுள்ளதாய் இருக்கிறதா? இந்த நாளின் தியானம் கனியுள்ள வாழ்வை குறித்து உங்களுக்கு கற்பிக்கும்.