உங்கள் ஆத்துமாவிற்கான நம்பிக்கை

உங்கள் ஆத்துமாவிற்கான நம்பிக்கை

Watch Video

God is a promise-Keeper. He wants us to keep this promise of God as an anchor so that our souls will never drift away in worry but will be firm in His promise. Learn how from today's message.