கிறிஸ்துவின் சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தை ஆளக்கடவது

கிறிஸ்துவின் சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தை ஆளக்கடவது

Watch Video

God understands your anxiousness. He has all the authority to command peace to you and He is doing it right now.