இயேசுவின் உண்மையுள்ள நண்பராக இருங்கள்

இயேசுவின் உண்மையுள்ள நண்பராக இருங்கள்

Watch Video

The Lord would love to have you as His friend. If you are loyal to Him you will be blessed in ways you cannot imagine. The Lord will confide in you and reveal mysteries to you. Learn how from today's message.