தேவன் உங்களைப் பாதுகாப்பார்

தேவன் உங்களைப் பாதுகாப்பார்

Watch Video

The Lord will protect you and be your good shepherd. Nothing can cross Him and come over to touch you. Learn how from today's message and be assured of your protection.