இயேசு வழிநடத்தும் ஜீவ பாதையை நம்புங்கள்!

இயேசு வழிநடத்தும் ஜீவ பாதையை நம்புங்கள்!

Watch Video

நீங்கள் இயேசுவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்போது, அவர் உங்களைப் பற்றி மகிழ்ச்சியடைவார். அவர் உங்கள் மீதுள்ள மகிழ்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கைப் பாதைக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அதைத்தான் இயேசு இன்று உனக்குக் கொடுக்க விரும்புகிறார் நண்பரே. நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு வெற்றியாளர் என்பதை விட அதிகமாக இருப்பீர்கள். இன்றைய செய்தியிலிருந்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுங்கள்.