நேர்த்தியாய் நிறைவேறும் விருப்பங்கள்

நேர்த்தியாய் நிறைவேறும் விருப்பங்கள்

Watch Video

உங்கள் இருதயத்தின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார். உங்கள் உதடுகளின் விண்ணப்பத்தை அவர் தள்ளுவதில்லை. உங்கள் ஜெபங்களுக்கு அவர் செவிகொடுத்து, நீங்கள் கேட்கிறவற்றை அருளிச்செய்கிறார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.