எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாய் இருப்பது எப்படி?

எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாய் இருப்பது எப்படி?

Watch Video

தொடர்ந்து முன்னேறிச் செல்ல முடியவில்லை என்று நினைத்தால், இயேசுவை நம்புங்கள். அவர் அருளும் சந்தோஷம், எவ்வளவு சிரமமான சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்வதற்கான பெலனை உங்களுக்கு தரும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.