சிறப்பான சுதந்தரம்

சிறப்பான சுதந்தரம்

Watch Video

 நீங்கள் கர்த்தரை முதலாவது தேடி அவருக்குப் பிரியமாக நடந்துகொண்டால், அவர் தமது திட்டத்தின்படி எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அருளிச் செய்வார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.