நீதியின் கிரீடம்

நீதியின் கிரீடம்

Watch Video

நீங்கள் இயேசுவிடம் மன்னிப்பு கேட்டால், அவர் சிலுவையில் சிந்திய தம்முடைய இரத்தத்தால் உங்களைக் கழுவி நீதிமானாக்குவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.