உதாரகுணத்தினால் வரும் ஆசீர்வாதம்

உதாரகுணத்தினால் வரும் ஆசீர்வாதம்

Watch Video

 எப்போதும் தேவனுக்கு முதலிடம் அளித்து, சிறப்பானவற்றை அவருக்குக் கொடுங்கள். உங்கள் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் சந்திப்பார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.