தேவனை கனம் பண்ணுவதால் வரும் கனம்

தேவனை கனம் பண்ணுவதால் வரும் கனம்

Watch Video

தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதும் அவரை கனம் பண்ணுவதுமே தேவ பிள்ளையாகிய உங்கள் வாழ்க்கையின் நோக்கமாகும்; அதுவே உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய சந்தோஷத்தையும் பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தையும் அளிக்கும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.