தேவ ஆறுதல் உங்களை கட்டி எழுப்பும்

தேவ ஆறுதல் உங்களை கட்டி எழுப்பும்

Watch Video

அழாதிருங்கள்! உங்கள் உணர்வுகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார். அவர் உங்கள்மேல் மனதுருக்கம் கொண்டு, உங்களை தேற்றுவார். உங்கள் இடிபாடுகளிலிருந்து அவர் உங்களை மறுபடியுமாய் அழகிய அரண்மனையாக கட்டியெழுப்புவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.