கிறிஸ்துவின் தழும்புகளால் குணமாகிறோம்

கிறிஸ்துவின் தழும்புகளால் குணமாகிறோம்

Watch Video

தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உங்கள் மீறுதல்களுக்காகவும் வியாதிகளுக்காகவும் சிலுவையில் இயேசு கிரயம் செலுத்திவிட்டார். இன்றைக்கும் உங்களை குணமாக்கும் வல்லமை அவரது தழும்புகளுக்கு இருக்கிறது. இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.