ஜீவனை அருளும் கர்த்தருடைய வசனம்

ஜீவனை அருளும் கர்த்தருடைய வசனம்

Watch Video

உங்களுக்கு தேவ பக்தியை அருளுவதற்கு ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ஜீவனும் வல்லமையும் நிறைந்த அவருடைய வசனமானது, உங்கள் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை தடுக்கிற எல்லாவற்றையும் வெட்டிப்போட்டு, உங்களை தேவனுடைய சிறந்த ஊழியராக மாற்றும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.