பயத்தை புறம்பே தள்ளுங்கள்

பயத்தை புறம்பே தள்ளுங்கள்

Watch Video

நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். ஆண்டவர், எல்லா பயத்திலிருந்தும் உங்களை விடுவித்து, உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி, உங்கள் பட்சத்தில் நிற்கிறார் என்பதை அறிந்து ஸ்திரமாக நில்லுங்கள். இதைக் குறித்து மேலும் அறிந்துகொள்ள இன்றைய செய்தியை காணுங்கள்.