வனாந்தரத்தில் வழி

வனாந்தரத்தில் வழி

Watch Video

ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து நேர்த்தியானவற்றை சிருஷ்டிக்கும் வல்லமையும், வழியில்லாததுபோல் தோன்றும் இடத்தில் வழியை உருவாக்குவதற்குமான வல்லமையும் ஆண்டவருக்கு உண்டு. இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.