"நீ எழுந்து போவாயா? "

Watch Video

நீங்கள் சம்பிரமமாய் வாழும்படி தேவன் உங்களை தேற்றவில்லை. மாறாக, அவர் உங்களுக்கு தரும் ஆறுதலைக் கொண்டு, மற்றவர்களை நீங்கள் தேற்றுவதற்கு அவர் உதவி செய்கிறார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.