மறுரூபமாக்கும் இரட்சிப்பின் வஸ்திரம்

மறுரூபமாக்கும் இரட்சிப்பின் வஸ்திரம்

Watch Video

தேவன் அருளும் ராஜரீக இரட்சிப்பின் வஸ்திரம், உங்கள் அடையாளம், எண்ணங்கள், உணர்வுகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றுகிறது.  இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.