முழு இருதயத்தோடும் தேவனை தேடுங்கள்

முழு இருதயத்தோடும் தேவனை தேடுங்கள்

Watch Video

தேவன் உங்களுக்குச் சமீபமாய் இருக்கிறார்; நீங்கள் அவரிடமிருந்து எந்த ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆகவே, உங்களுக்கு தேவையானவற்றை ஆண்டவரிடம் கேளுங்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.