தெய்வீக ஆலோசனை தரும் செழிப்பு

தெய்வீக ஆலோசனை தரும் செழிப்பு

Watch Video

தேவனுடைய ஆச்சரியமான ஆலோசனையும் சிறப்பான ஞானமும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டுள்ளது. தேவன் சொல்கிறவை நிறைவேறும் என்பதால், நீங்கள் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.