நீங்கள் அவரைத் தேடினால், அவரைக் கண்டடைவீர்கள்

நீங்கள் அவரைத் தேடினால், அவரைக் கண்டடைவீர்கள்

Watch Video

உங்களுக்கான அற்புதம் சமீபித்திருக்கிறது. உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் ஆண்டவரை விசுவாசித்து, தொடர்ந்து அவரைத் தேடுவீர்களாக. அவர் உங்கள்மேல் பிரியமாகி, தமது வசனத்தை அனுப்பி உங்கள் வியாதியை குணப்படுத்துவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.