தேவ வார்த்தை தரும் வல்லமை

தேவ வார்த்தை தரும் வல்லமை

Watch Video

அவர் உங்களைக் குறித்து மனஞ்சலித்துப்போக மாட்டார். மாறாக, எல்லா தடைகளையும் மேற்கொள்ளும்படி தமது பெலனையும் வல்லமையையும் தருவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.