கொழுமை ஆக ஆயத்தப்படுங்கள்

கொழுமை ஆக ஆயத்தப்படுங்கள்

Watch Video

நீங்கள் ஆண்டவரின் வார்த்தைகளுக்குக் கீழ்ப்படியும்போது, உங்கள் வாழ்வில் அவரது ஆசீர்வாதம் நிரம்பி வழிவதை காண்பீர்கள். அவரிடமிருந்து பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.