நன்மை தரும் ஆண்டவரின் நினைவுகள்

நன்மை தரும் ஆண்டவரின் நினைவுகள்

Watch Video

நீங்கள் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் உங்களைக் குறித்து அருமையாகவே தேவன் யோசிக்கிறார். அவரது யோசனைகள் உங்களுக்கு நம்பிக்கையையும் நல்ல எதிர்காலத்தையும் அளிக்கும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.