தேவனுடைய பலத்த வலதுகரம்

தேவனுடைய பலத்த வலதுகரம்

Watch Video

நீங்கள் ஆண்டவரிடம் ஜெபிக்கும்போது, அவர் தமது வல்லமையான கரத்தினால் எந்த காரியத்தையும் உங்களுக்கு செய்வார். அவர் தமது வலதுகரத்தினால் உங்களை தாங்கி, சூழ்நிலைகளை உங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்றுவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.