நீங்கள் வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள்

நீங்கள் வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள்

Watch Video

இயேசுவின் சாயலாய் மறுரூபமாக்கப்படுங்கள். அப்போது அவரது வெளிச்சம் உங்களை நிரப்பும்; இவ்வுலகின் இருளை அகற்றும்படி ஒளியை சுமந்து செல்கிறவர்களாக நீங்கள் மாறுவீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.