கெம்பீர தொனி

கெம்பீர தொனி

Watch Video

கர்த்தர் அருளும் களிப்பு ஒருவரிடமிருந்து ஒருவருக்கு கடந்து செல்லும். நீங்கள் கர்த்தரை நம்பும்போது உங்கள் உதடுகள் அவரை துதிக்கும் துதியினால் நிறைந்திருக்கும். இதை காணும் மற்றவர்களும் நன்றியுள்ள இருதயத்துடன் தேவனை துதிப்பார்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.