ஆண்டவர்மேல் அசையாத விசுவாசம்

ஆண்டவர்மேல் அசையாத விசுவாசம்

Watch Video

உலக ஜனங்கள்மேலும், உலக காரியங்கள்மேலும் நம்பிக்கை வைக்காதிருங்கள். அவ்வாறு வைத்தால் ஏமாற நேரிடும். மாறாக, உங்களை விடுவிக்கிறவரான ஆண்டவர்மேல் உங்கள் விசுவாசம் வேரூன்றி இருக்கட்டும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.