தேவனுடைய சமாதான உடன்படிக்கை

தேவனுடைய சமாதான உடன்படிக்கை

Watch Video

அனுதினமும் உங்கள் இருதயத்தையும் வாழ்க்கையையும் தேவனுக்கு அர்ப்பணித்து அவருடைய நிலைவரமான அன்பை அனுபவியுங்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.