தேவன் உங்களுக்கு சகலத்தையும் தருவார்

தேவன் உங்களுக்கு சகலத்தையும் தருவார்

Watch Video

நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாய் ஆண்டவரை தேடுகிறீர்கள்? நீங்கள் அவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கும்போது, அதிகமான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதோடு, மற்றவர்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாக விளங்குவீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.