தேவ வார்த்தையை கனம்பண்ணுங்கள்

தேவ வார்த்தையை கனம்பண்ணுங்கள்

Watch Video

 நீங்கள், தேவ வார்த்தைக்கு உண்மையுள்ளவர்களாகவே இருப்பதால், அவரளிக்கும் பலன் உங்களுக்கு வருகிறது. இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.