உங்கள் வீடு தேவ மகிமையால் நிரம்பும்

உங்கள் வீடு தேவ மகிமையால் நிரம்பும்

Watch Video

தேவனையே சேவிப்பதற்கு உங்களை அர்ப்பணியுங்கள். அவரது மகிமை உங்கள் வீட்டில் பிரகாசிக்கும்படியாக குடும்பமாக ஜெபியுங்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து  இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.