அதிகாரத்தின் திறவுகோல்

அதிகாரத்தின் திறவுகோல்

Watch Video

இயேசுவின் அன்பு மற்றும் அதிகாரத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு, நீங்கள் விரும்புகிறவற்றை அவருடைய நாமத்தில் தைரியமாய் கேளுங்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.