கர்த்தரின் ஸ்தம்பங்கள் உங்களை வழிநடத்தும்

கர்த்தரின் ஸ்தம்பங்கள் உங்களை வழிநடத்தும்

Watch Video

தேவன் எப்பொழுதும் உங்கள் பக்கமிருந்து, பகலில் மேக ஸ்தம்பமாகவும் இரவில் அக்கினி ஸ்தம்பமாகவும் உங்களைப் பாதுகாத்து வழிநடத்துவார்.  இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.