நீ திரும்ப கட்டப்பட வேண்டுமா?

நீ திரும்ப கட்டப்பட வேண்டுமா?

Watch Video

தேவனுடைய காணக்கூடாத கரம், உங்களைப் பெலப்படுத்தும்படியாய் எப்போதும் உங்களோடிருக்கும். தமது மகிமைக்காக உலகை சந்திப்பதற்கு தேவன் தமது கவசத்தை உங்களுக்குத் தருவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.