பரம தகப்பன் உங்களை விசாரிக்கிறார்

பரம தகப்பன் உங்களை விசாரிக்கிறார்

Watch Video

உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைகள் இருப்பின், தேவ பிரசன்னத்தை தேடுங்கள்; அவர் உங்களை பூரணமாய் ஆசீர்வதிப்பார். உங்கள் பரம தகப்பனாகிய அவர், உங்கள்பேரில் அதிக கரிசனையாயிருக்கிறார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.