சிக்கிக்கொள்ளாத கால்கள்

சிக்கிக்கொள்ளாத கால்கள்

Watch Video

இயேசுவை விசுவாசியுங்கள். இயேசுவே வழியும், வாசலும், ஜீவனுமாயிருக்கிறார். அவர் நீதிக்கும், செழிப்புக்கும், சமாதானத்துக்கும் நேராக உங்களை வழிநடத்துவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.