தேவ கிருபை உங்களைத் தாங்கும்

தேவ கிருபை உங்களைத் தாங்கும்

Watch Video

வாக்குத்தத்தத்தை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்கும்போது, தேவனுடைய கிருபை உங்களை சுமந்து, தாங்கி வழி நடத்தும் என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.