தேவனுடைய தீர்மானத்திற்குள் பிரவேசியுங்கள்

தேவனுடைய தீர்மானத்திற்குள் பிரவேசியுங்கள்

Watch Video

தேவன் உங்கள் வாழ்வில் ஒரு தீர்மானத்தை வைத்திருக்கிறார். இயேசுவின் கரங்களில் உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்படையுங்கள். அவரது பரிசுத்த ஆவியை அருளுமாறு மன்றாடுங்கள். நிச்சயமாகவே தீர்மானம் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.