தெய்வீக பெருக்கம்

தெய்வீக பெருக்கம்

Watch Video

 உங்கள் வாழ்க்கையை இயேசுவுக்கு அர்ப்பணித்து, மற்றவர்களின் வாழ்க்கையை கட்டியெழுப்புவதற்கு, அவரது வேலைக்காக கொடுக்கும்படி உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். நிச்சயமாகவே உங்கள் வாழ்க்கையில் திரளான பெருக்கத்தை காண்பீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.