உங்களுக்காக யுத்தஞ்செய்யும் பயங்கரமான பராக்கிரமசாலி

உங்களுக்காக யுத்தஞ்செய்யும் பயங்கரமான பராக்கிரமசாலி

Watch Video

உலகத்திலிருப்பவனைக் காட்டிலும் பெரியவரான ஆண்டவர் உங்களோடிருக்கிறபடியால், சூழ்நிலைகளுக்கு அஞ்சாதிருங்கள். தேவன் பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாக உங்களோடிருக்கிறார். அவர் உங்களை மீட்டுக்கொண்டு, தம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து, இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.