அவரே உன் இரட்சணிய கொம்பு

அவரே உன் இரட்சணிய கொம்பு

Watch Video

கர்த்தர், கேடகமாக உங்களைச் சூழ்ந்துகொண்டு பாதுகாப்பார். பொல்லாத ஜனங்களுக்கு அவர் உங்களை தப்புவித்து, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் உங்களுக்கு வெற்றியை அருளிச் செய்வார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.